top of page

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů a cookies

 

Správkyní Vašich osobních údajů a provozovatelkou webu WanderLost.cz je Kristina Andonov, smístem podnikání Májovková 178/3, 104 00, Praha 10 - Pitkovice, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČO: 17328900.

Kontaktní údaje: pro kontakt ohledně zpracování osobních údajů a záležitostí s tím souvisejících nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese ahoj@wanderlost.cz, dále poté písemně na výše uvedené adrese správkyně osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů

Zákazníci, odběratelé novinek i návštěvníci našeho webu nám svěřují své osobní údaje. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně další osobní informace potřebujeme k plnění smlouvy či zpracování Vašeho dotazu.

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnosti ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • Umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Kontaktní informace jako e-mail potřebujeme k zaslání zakoupených online produktů z našich stránek.

Účetnictví

V případě, že jste naším zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketingové účely

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme využít Vaší e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Reference, fotografie z akcí apod.

Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme využít Vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. A to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění některých služeb a operací mohou být využívány služby třetích stran.

Využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

Facebook – FB pixel,

Google – Google Analytics.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme jen na dobu nezbytně nutnou k řádnému zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu, po dobu udělení Vašeho souhlasu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

 

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Přístup k osobním údajům – máte právo vědět, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovány, případně jaké máte možnosti získat k těmto údajům přístup. Máte právo požadovat kopie těchto údajů a podrobnosti o jejich zpracování.

Oprava osobních údajů – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovány nepřesně, nesprávně případně nedostatečně, máte právo na tuto opravu, či doplnění.

Omezení zpracování osobních údajů – máte právo žádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pro tyto účely Vaše osobní údaje znepřístupníme, dočasně skryjeme, uchováme, případně provedeme jiné kroky související s tímto zpracováním.

Výmaz osobních údajů – máte právo, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, zejména pokud Vaše osobní údaje:

 • Již nejsou potřebné účelu, pro který byly shromážděny a zpracovány,

 • Byly zpracovány na základě souhlasu, který byl odvolán,

 • Byla vznesena námitka proti zpracování a dospěli jsme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vašim zájmem na ukončení zpracování – v případě zpracování na základě oprávněného zájmu,

 • Jsou zpracovány protiprávně,

 • Již neexistuje právní titul pro další zpracování Vašich osobních údajů,

 • Osobní údaje dále budou vymazány v případě, že je nám v souladu s právními předpisy uložena tato povinnost.

 

Výjimkou z výše zmíněného mohou být důvody, pro které je nutné pokračovat v uchování osobních údajů i přes Vaši žádost o výmaz osobních údajů, zejména pokud je nezbytné dalšího zpracování pro uplatnění našich právních nároků.

Přenositelnost osobních údajů – máte právo žádat přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci případě subjektu. Může se jednat o Vaše osobní údaje zpracovávané na základě smlouvy nebo Vašeho souhlasu. Vaše údaje budou přeneseny ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vaší žádosti nemusí být vyhověno v případě, že by výkonem tohoto práva mohly být nepříznivě dotčeny práva třetích osob.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu. Máte právo tento souhlas písemně kdykoliv odvolat.

Vznesení námitky – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, případně pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V tomto případě můžeme prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy. Pokud toto neprokážeme, ukončíme neprodleně zpracování těchto údajů.

Podání stížnosti u dozorového úřadu – pokud jste přesvědčen, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se formou stížnosti obrátit na dohlížející orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Tel.: 234 665 111

Web.: www.uoou.cz

 

Cookies

Na této webové stránce používáme soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti našeho webu, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu.

Údaje, které takto získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to zejména provozovatelům služeb Google a Facebook. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Naše webová stránka nevyužívá žádných námi vytvořených cookies, které by vyžadovaly poskytnutí Vašeho souhlasu. Naše stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na naší webovou stránku služby třetích stran, které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu.

 • Google Analytics (cookies třetích stran), cookies pro získání statistických údajů. Expirace dle nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší informace jsou dostupné na adrese https://www.google.com/policiesPtechnologiesPcookies/

 • YouTube (cookies třetích stran), cookies pro identifikaci v rámci YouTube sítě společnosti Google a získání statistických údajů. Expirace 540 dní. K jejich použití není třeba získat Váš souhlas. Bližší informace jsou dostupné na:

 • https://www.google.czPintl/cs/policies/privacy/

Jak můžete cookies omezit? Pokud chcete používání cookies omezit nebo zablokovat, využijte k tomu rozšířené nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pomocí změny nastavení webového prohlížeče můžete cookies přijmout nebo zamítnout. Můžete dokonce již existující cookies odstranit.  

bottom of page