top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje karetních her a souvisejícího zboží mezi obchodníkem: Kristina Andonov (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

 2. Prodávajícím je Kristina Andonov, se sídlem Májovková 178/3, 104 00, Praha 10 - Pitkovice, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČO: 17328900.  Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou: 

 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodávajícím.

 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy souvisejícími.

 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 7. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a tyto pak mají přednost před zněním obchodních podmínek.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 2. Podmínky zpracování osobních údajů jsou blíže definovány v Zásadách zpracování osobních údajů uveřejněných na internetových stránkách Prodávajícího.

III. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese wanderlost.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

 3. Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího. Objednávku nelze učinit telefonicky.

 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.

 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.

 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.

 6. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailu Prodávajícího uvedeném v těchto obchodních podmínkách.

 7. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícím může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, kterou Kupující uvedl v předmětné objednávce, pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

 

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

 3. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno Prodávajícímu, a to elektronicky vyplněním Formuláře o vrácení zboží (dále jen “FVZ”) a jeho odesláním na e-mailovou adresu ahoj@wanderlost.cz, nejpozději poslední den 14 denní lhůty od převzetí. Vzor FVZ je možné obdržet od Prodávajícího elektroniky prostřednictvím e-mailu na vyžádání.

 4. Při odstoupení je nutné uvést číslo a datum objednávky a poslat zásilku zpět na uvedenou adresu Prodávajícího (k nalezení ve FVZ). Zboží je nutné zaslat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající doporučuje, aby Kupující zboží poslal doporučeně a pojistil ho, neboť neručí za ztrátu zboží způsobenou přepravcem. Zboží na dobírku Prodávající nepřevezme. Dopravu zpět k Prodávajícímu platí vždy Kupující. 

 5. Zboží musí být vráceno v původním obalu.

 6. Pokud je balení zboží poškozeno nebo otevřeno (např. pečeť je přeříznuta nebo jinak poškozena), Kupující nemá právo na vrácení zboží, a tedy ani na následnou refundaci.

 7. V případě, že Kupující poškodí zboží nebo mu ubere některé prvky (např. ubere karty z balení hry), nebude mu vrácena plná cena ani nebude mít nárok na výměnu zboží. To znamená, že pokud Kupující vrátí pouze část zboží, nebude mu vrácena plná cena.

 8. Pokud Kupující nevyplní všechny potřebné údaje ve FVZ nebo nepřiloží daňový doklad, může dojít k zdržení při zpracování vrácení.

 9. Kupní cena nebo její část bude Kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po doručení zboží Prodávajícímu, a to převodem na účet, ze kterého byl nákup proveden. 

 10. Přestože jsou tyto obchodní podmínky stanoveny, naše společnost si stále klade za cíl poskytnout co nejlepší služby pro Kupujícího. Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se vrácení zboží, neváhejte se nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme vyřešit jakýkoliv problém a zajistit spokojenost s našimi produkty.

 11. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny si vrátit veškeré již vzájemně poskytnuté plnění. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího se nedotýká nároků Prodávajícího na náhradu škody, ušlého zisku, nákladů spojených s přepravou zboží či zabalením zboží pro přepravu.

 

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době kdy Kupující zboží převzal: 

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.

 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo: 

  • na odstranění vady dodáním věci nové, bezvadné, případně chybějící;

  • na odstranění vady opravou věci;

  • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  • na odstoupení od smlouvy.

 4. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.

 7. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím dopisu na jeho adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího na e-mailovou adresu ahoj@wanderlost.cz s fotografiemi poškození / vad / chyb a vyplněným FVZ. Až po domluvě obou stran může zaslat řádně zabalenou a kompletní zásilku (včetně příslušenství, veškeré dokumentace, dokladu o koupi / daňového dokladu) s podrobným popisem závady a kontaktními údaji Kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo) na adresu uvedenou ve FVZ.

 2. Prodávající doporučuje, aby Kupující zboží poslal doporučeně a pojistil ho, neboť neručí za ztrátu zboží způsobenou přepravcem. Zboží na dobírku prodávající nepřevezme. Ihned po převzetí zboží bude Prodávající Kupujícího informovat o převzetí zboží do reklamace a o vyřízení reklamace bude Prodávající Kupujícího informovat e-mailem, případně telefonicky. Samotná reklamace bude vyřízena do 30 dnů od převzetí (pokud nedojde k jiné dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím). Vadné nebo poškozené zboží vymění, vrátí kupní cenu nebo nabídne slevu na zboží.

 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.

 4. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží Kupující stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

 5. Prodávající upozorňuje, že nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu / užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

 6. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá: 

  • mechanickým poškozením zboží,

  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  • běžným opotřebením zboží.

 7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

 1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

IX. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit: 

  • bezhotovostně platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky,

  • bezhotovostně platební kartou.

 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

 3. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 4-5 pracovních dní. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.

 

Zboží je Kupujícímu dodáno na výdejní místo Zásilkovny.

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 2. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 6 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 3. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.

 5. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

 6. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.7. 2023.

 2. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 4. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se vztah řídím právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 5. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

bottom of page